دبستان و پیش دبستان دخترانه فضیلت-پایه چهارم

پیش دبستان، دبستان و متوسطه دوره اول فضیلت

منطقه 7 تهران

به وب سایت مجتمع آموزشی دخترانه فضیلت خوش آمدید.

گزارش و تکالیف
درس 12 خوانداری تدریس شد آزمون واژه گرفته شد جمع زاویه ها دوره شد تفریق زوایا تدریس شد و تمرینها حل شد تحقیق امیرکبیر خوانده و پیک آدینه حل شد.
تکالیف:
ریاضی صفحه 84 حل شود. زاویه های داخل دفتر حل شود.
از دو صفحه اول فرمانده دلها نوشته شود
علوم مطالعه شود. درس 1 و بدن 1

دوشنبه 97/10/24

گزارش و تکالیف
مطالعات درس 13 تدریس شد واژه های درس فرمانده دلها نوشته شد جمع زاویه ها به وسیله گونیاها تدریس و تمرین شد.
تکالیف:
زاویه های خواسته شده را در دفتر بکشید. پیک آدینه حل شود.
یک بار از روی واژه ها بنویسید..
شعر همای رحمت حفظ شود. شنبه آزمون از واژه ها با معنی.

چهارشنبه97/10/26

گزارش و تکالیف
ریاضی تدریس کامل اندازه گیری زاویه با نقاله صفحه 81 حل شد املا از باغچه اطفال گفته شد هدیه ها درس 14 تدریس شد نوشتاری درس فرمانده دلها حل شد.
تکالیف:
ریاضی صفحه 82 حل شود. پلی کپی حل شود.
یک بار از روی شعر همای رحمت بنویسید.
علوم مطالعه شود.

دوشنبه 97/10/24

گزارش و تکالیف
علوم درس آسمان پرسیده و بدن ما 1 تدریس شد مقایسه بین زاویه ها تدریس و کار با ابزار تمرین شد صفحه 80 در کلاس حل شد پیک آدینه حل شد.
تکالیف:
ریاضی صفحه 81 در کتاب ریاضی حل شود.
نوشتاری درس فرمانده دلها را بنویسید.
فردا املا از درس باغچه اطفال با واژه ها داریم لطفا یک صفحه املا از باغچه اطفال بنویسید.

یکشنبه 97/10/23

گزارش و تکالیف
خوانداری فرمانده دلها تدذریس شد کامل آزمون اجتماعی برگزار شد ریاضی نقاله و زاویه 30و60و45 معرفی شد صفحه 80 در کلاس حل شد پیک آدینه حل شد.
تکالیف:
ریاضی صفحه 81 در کتاب ریاضی حل شود. صفحه 65 کتاب کار مطالعه شود.
از روی کلمات خط کشی شده درس باغچه اطفال دوبار بنویسید.
علوم درس آسمان شب مطالعه شود کاردستی علوم انجام شود.

شنبه 97/10/22

گزارش و تکالیف
زاویه ها دوره شد مقایسه زاویه ها تدریس و صفحه 78 حل شد آزمون نوشتاری برگزار شد فیلم هخامنشیان دیده شد درس 12 هخامنشیان دوره شد سوره الرحمن را شنیده و دیده شد پلی کپی ریاضی حل شد.
تکالیف:
ریاضی صفحه 79 حل شود. کاردستی ریاضی فراموش نشود.
پیک آدینه حل شود.
شنبه ارزشیابی اجتماعی از درس 1تا12 داریم 24 سوال اجتماعی بنویسید.

چهارشنبه 97/10/19

گزارش و تکالیف
آزمون علوم برگزار شد علوم از کتابی خارج از کتاب درسی در مورد سیارات مطالبی گفته شد آشنایی با انواع زاویه و کاربا گوینا و تشخیص زاویه با گونیا صفحه 77 حل شد تبدیل واحدها به هم گفته شد صفحه 78 حل شد برگه آزمون ریاضی حل شد.
تکالیف:
از کتاب کار و تمرین صفحه 64 حل شود.
فردا آزمون نوشتاری از درس 1تا7 تمرین شود.

سه شنبه 97/10/18

گزارش و تکالیف
ریاضی اندازه گیری زمان تدریس و صفحه 76 حل شد هدیه ها درس 13 تدریس شد واژه های درس باغچه اطفال و شعر همای رحمت را در کلاس نوشتیم. پیک آدینه حل شد.
تکالیف:
ریاضی صفحه 77 در کتاب حل شود.
علوم مطالعه کنید فردا آزمون علوم داریم.
لطفا وسایل کمک آموزشی نقاله گونیای 30-60 و گونیای 45-45 تهیه کنید.

دوشنبه 97/10/17

گزارش و تکالیف
آزمون املا برگزار شد علوم درس 8 آسمان شب دوره و صفحه 66و68 تدریس شد ریاضی مقدمه فصل 4 گفته شد از انواع خط و نامگذاری زاویه تدریس شد و صفحه 74و75 تدریس و پیک حل شد.
تکالیف:
ریاضی صفحه 76 حل شود. از کتاب کار ور تمرین صفحه 63 مطالعه شود.
واژه های درس باغچه اطفال و شعر علی ای همای رحمت را پیدا کنید.
هدیه ها مطالعه شود. فردا دفتر واژه ها آورده شود.

یکشنبه 97/10/16

گزارش و تکالیف
آزمون هدیه ها برگزار شد مطالعات اجتماعی درس 12 کامل تدریس شد ریاضی تقسیم دوره شد و صفحه 71 در کلاس حل شد و رفع اشکال شد.
تکالیف:
ریاضی صفحه 72و73 مرور فصل حل شود.
کپی ریاضی حل شود.
شنبه آزمون ریاضی از اول تا آخر تقسیم داریم.

چهارشنبه 97/10/12

گزارش و تکالیف
ریاضی صفحه 70 در کلاس حل شد و روش تکنیکی در تقسیم حل شد تقسیم دفتر حل شد علوم از صفحه 61 تا 65 تدریس شد آهنربا و سنگها پرسیده شد.
تکالیف:
ریاضی صفحه 71 در دفتر ریاضی حل شود.
آزمون هدیه ها خوانده شود .
از درس 1تا 11 برای آزمون هدیه ها سوال بنویسید.

سه شنبه 97/10/11

گزارش و تکالیف
علوم صفحه 57تا60 تدریس شد درس آهنربا تمام شد و درس آسمان شب را شروع کردیم قرآن صفحه 54تا56 تدریس شد حروف وقف را تمرین کردیم ریاضی تقریب در تقسیم تدریس شد تقسیم چهاررقم بر دو رقم تدریس و صفحه 68 حل شد.
تکالیف:
ریاضی صفحه 69 در کتاب ریاضی حل شود.
درس باغچه اطفال را بنویسید. هدیه ها مطالعه شود.
از کتاب کار و تمرین صفحه 59 حل شود.

شنبه 97/10/8

گزارش و تکالیف
باغچه اطفال تدریس شد ریاضی تقسیم دو و سه رقمی بر یک رقمی دوباره دوره شد و تقسیم دو و سه رقمی بر دو رقمی تدریس شد صفحه 67 و پیک حل شد.
تکالیف:
ریاضی صفحه 68 در کتاب ریاضی حل شود.
مشق صفحه 80تا82 تا آخر بند دوم . علوم مطالعه شود.
از کتاب کار و تمرین صفحه 58 حل شود.

شنبه 97/10/8

گزارش و تکالیف
مطالعات درس 11 تدریس شد علوم صفحه 55و56 تدریس شد ریاضی تقسیم دورقم و سه رقم و چهاررقم بر یک رقم با روش تکنیکی تدریس شد صفحه 66 حل شد.
تکالیف:
ریاضی صفحه 66 در کتاب ریاضی حل شود.
پیک آدینه حل شود.
از کتاب کار و تمرین صفحه 56و57 مطالعه شود و نکات یادگرفته شود.

چهارشنبه 97/10/5

گزارش و تکالیف
آزمون مطالعات برگزار شد ریاضی تقسیم سه رقم بر یک رقم تدریس شد.
تکالیف:
ریاضی صفحه 66 در کتاب ریاضی حل شود.
نوشتاری درس آزاد نوشته شود.

سه شنبه 97/10/4