دبستان و پیش دبستان دخترانه فضیلت-پایه چهارم

پیش دبستان، دبستان و متوسطه دوره اول فضیلت

منطقه 7 تهران

به وب سایت مجتمع آموزشی دخترانه فضیلت خوش آمدید.

گزارش و تکالیف
آزمون مطالعات گرفته شد پیک حل شد
تکالیف:
کتاب کار و تمرین صفحه 142و143 حل شود. فردا آزمون نوشتاری داریم.
معنی شعر نیایش خوش خط بنویسید.

یکشنبه 98/2/8

گزارش و تکالیف
شعر نیایش تدریس شد پیک آدینه قسمت ریاضی حل شد.
تکالیف:
کتاب کار و تمرین صفحه 140 مطالعه و 141 حل شود. فردا آزمون میان ترم اجتماعی داریم.
از روی شعر نیایش خوش خط بنویسید.

شنبه 98/2/7

گزارش و تکالیف
آزمون نوشتاری گرفته شد از کتاب کار و آزمون 26و27 حل شد پلی کپی حل شد.
تکالیف:
کتاب کار و تمرین صفحه 131و132و136 حل شود. پلی کپی حل شود.
دو صفحه املا تمرین شود فردا آزمون املا داریم.

سه شنبه 98/2/3

گزارش و تکالیف
آزمون ریاضی برگزار شد فارسی درس کارت اعتباری تدریس شد پیک آدینه حل شد پلی کپی حل شد.
تکالیف:
کتاب کار و تمرین صفحه 135 مطالعه شود و 133 حل شود.
نوشتاری 25 سوال تمرین شود.

دوشنبه 98/2/2