دبستان و پیش دبستان دخترانه فضیلت-پایه چهارم

پیش دبستان، دبستان و متوسطه دوره اول فضیلت

منطقه 7 تهران

به وب سایت مجتمع آموزشی دخترانه فضیلت خوش آمدید.

گزارش و تکالیف
مطالعات تدریس شد جغرافی و تاریخ پرسیده شد محیط و مساحت اشکال هندسی دوره و تمرین شد مساحت قسمت رنگ شده تدریس شد صفحه 135و136 حل شد.
تکالیف:
ریاضی صفحه 136و137 حل شود. کتاب کار صفحه 116و117 حل شود.
پیک آدینه حل شود.
شنبه املا از درس پرسشگری داریم.

چهارشنبه 97/12/22

گزارش و تکالیف
گیاهان تدریس شد کنفرانس بی مهرگان انجام شد مساحت دایره اشکالات دوره شد و تمرینات 133و134 در کلاس حل شد.
تکالیف:
ریاضی صفحه 134و135136 کار درکلاس حل شود. کتاب کار صفحه 115 حل شود.
از روی درس پرسشگری بنویسید.
مطالعات اجتماعی مطالعه شود.

سه شنبه 97/12/21

گزارش و تکالیف
مساحت و محیط مربع مستطیل مثلث و متوازی الاضلاع تدریس و در دفتر حل شد و 131و132 حل شد هدیه ها پرسیده شد نوشتاری پرسشگری حل شد.
تکالیف:
ریاضی صفحه 134و135 در کتاب ریاضی حل شود. کتاب کار صفحه 111و114 حل شود و 113 مطالعه شود.
علوم درس بی مهرگان پرسیده می شود . تحقیق علوم آورده شود.
واژه های درس پرسشگری را پیدا کنید.

دوشنبه 97/12/20

گزارش و تکالیف
علوم بی مهرگان تدریس و گیاهان تا بی دانه ها تدریس شد رسم ارتفاع متوازی الاضلاع و مساحت آن و مثلث تدریس شد و تمرین در کلاس حل شد.
تکالیف:
ریاضی صفحه 132و133 در کتاب ریاضی حل شود.
هدیه ها مطالعه شود.
نوشتاری درس پرسشگری را بنویسید.

یکشنبه 97/12/19

گزارش و تکالیف
فارسی درس پرسشگری تدریس شد رسم سه ارتفاع مثلث مختلف الاضلاع دوره شد رسم 8 ارتفاع متوازی الاضلاع تدریس شد تمرینات صفحه 129 به صورت کار عملی انجام شد.
تکالیف:
ریاضی صفحه 130و131 حل شود.
از کتاب کار و تمرین صفحه 109و110 حل شود.
مشق از روی کلمات خط کشی شده درس پرسشگری دو بار بنویسید.

شنبه 97/12/18

گزارش و تکالیف
مطالعات درس 19 کامل تدریس شد ریاضی قطر و خط تقارن و این خطوط در شکل مربع تدریس شد رسم ارتفاع در مثلث مختلف الاضلاع دوباره تدریس شد. آزمون مبتکران گرفته شد.
تکالیف:
پیک آدینه حل شود.
پلی کپی ریاضی با دقت حل شود.
شعر شیر و موش با معنی پرسیده می شود.

چهارشنبه 97/12/15

گزارش و تکالیف
بی مهرگان آبزی تدریس شد رسم ارتفاع و قاعده کامل تدریس شد صفحه 128و129 در کلاس حل شد.
تکالیف:
ریاضی صفحه 130 فقط تمرین 1و2 حل شود.
درسها دوره شود به خصوص قرآن و خوانداری
از کتاب کار و تمرین صفحه 106و107و108 حل شود.

سه شنبه 97/12/14

گزارش و تکالیف
ویژگی ذوزنقه و اشکال دیگر دوره و تدریس شد صفحه 127و126 حل شد پیک تمام شد آزمون مطالعات گرفته شد.
تکالیف:
ریاضی صفحه 128و129 در کتاب ریاضی حل شود.
واژه های درس شیر و موش را پیدا کنید.
از کتاب کار و تمرین صفحه 104مطالعه شود و صفحه 103و105 حل شود.
ویژگی های اشکال پرسیده می شود.

دوشنبه 97/12/13

گزارش و تکالیف
آزمون ریاضی برگزار شد فارسی بخوان و بیندیش تدریس شد ریاضی خطوط هندسی دوباره تدریس و ویژگی های مربع و مستطیل تدریس شد. پیک حل شد.
تکالیف:
ریاضی صفحه 125 حل شود.
واژه های درس شیر و موش را پیدا کنید.
از کتاب کار و تمرین صفحه 100و101 مطالعه شود.
فردا آزمون علوم تا سر جانوران بی مهره داریم.

شنبه 97/12/11

گزارش و تکالیف
مطالعات درس 18 تدریس شد آزمون نوشتاری برگزار شد خطوط موازی تدریس و صفحه 124 درکلاس حل شد واژه های درس شیر و موش پیدا شد.
تکالیف:
پیک آدینه حل شود.
واژه های درس شیر و موش را پیدا کنید.
از کتاب کار و تمرین صفحه 97 مطالعه و 96و98و99 حل شود.
شنبه آزمون ریاضی از اول تا آخر درس عددهای اعشاری داریم.

چهارشنبه 97/12/8

گزارش و تکالیف
آزمون هدیه ها برگزار شد ریاض صفحه 122و123 حل شد علوم حشرات و کرمها تدریس شد قرآن صفحه 90تا93 تدریس شد.
تکالیف:
ریاضی صفحه 124 کار درکلاس و سوال 1و3 فعالیت حل شود.
واژه های درس شیر و موش را پیدا کنید.
از کتاب کار و تمرین صفحه 94 مطالعه و 95 حل شود.
فردا نگارش و نوشتاری از اول تا آخر ادب از که آموختی پرسیده می شود.

سه شنبه 97/12/7

گزارش و تکالیف
ریاضی صفحه 120و121 حل شد پیک حل شد هدیه ها درس چشمان همیشه باز نوشتاری درس شیر و موش حل شد.
تکالیف:
ریاضی صفحه 122و123 در کتاب ریاضی حل شود.
از کتاب کار و تمرین صفحه 92و93 حل شود.
فردا آزمون هدیه ها درس 1تا17 داریم.

دوشنبه 97/12/6

گزارش و تکالیف
علوم درس 11 تدریس شد فعالیت کرم خاکی انجام شد فصل 6 ریاضی اشکال هندسی معرفی شد زاویه ها مرور شد و 117و118 حل شد.
تکالیف:
ریاضی صفحه 120و 121 در کتاب ریاضی حل شود.
نوشتاری درس شیر و موش حل شود.
از کتاب کار و تمرین صفحه 89و90 حل شود.
فردا هدیه ها پرسیده می شود.

یکشنبه 97/12/5

گزارش و تکالیف
درس شیر و موش فارسی تدریس شد املا گفته و شعر امید از دانش آموزان پرسیده شد ریاضی فصل اعشار دوره شد صفحه 115و116 حل شد. پیک حل شد.
تکالیف:
ریاضی صفحه 115و116117و118 حل شود.
از روی شعر شیر و موش خوش خط بنویسید.
از کتاب کار و تمرین صفحه 88 حل شود.
درس 11 علوم را کامل و با دقت مطالعه کنید درس 9و10 پرسیده می شود.

شنبه 97/12/4

گزارش و تکالیف
مطالعات پرسیده شد درس 17 تدریس شد واژه های شعر امید و ادب از که آموختی نوشته شد جمع و تفریق اعشاری فرایندی و تکنیکی تدریس و 113و114 حل شد پیک حل شد کنفرانس جلگه برگزار شد.
تکالیف:
ریاضی صفحه 115و116 حل شود.
املا از درس ادب از که آموختی و معنی درس ادب از که آموختی را بنویسید.
شنبه شعر امید پرسیده می شود و املا از درس ادب از که آموختی داریم.

چهارشنبه 97/12/1