دبستان و پیش دبستان دخترانه فضیلت-زبان انگلیسی

پیش دبستان، دبستان و متوسطه دوره اول فضیلت

منطقه 7 تهران

به وب سایت مجتمع آموزشی دخترانه فضیلت خوش آمدید.

گزارش هفتگی زبان انگلیسی
پیش دبستان حرف Llتدریس شد.جهت فراگیری حروف از کلیپ آموزشی استفاده شد.
اول؛حرف O همراه با کلمات octopus/orange آموزش داده شد.
دوم سوم چهارم؛آموزش حروف انگلیسی به پایان رسید.به مرحله خواندن جملات و کلمات کتاب رسیدیم.
پنجم؛تا اول صفحه ی ۸۸ تدریس شد.
ششم؛صفحه ی ۷۰ و ۷۱ کتاب super minds2 تدریس و یک کاربرگ‌برای هر دو سطح کلاس ارائه شد

شنبه 97/12/4